BORDO DİTİB CENAZE YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

MADDE 1 –

DAYANAK VE AMAÇ:

Cenaze Yardımlaşma Fonu, Bordo DİTİB tüzüğünün ikinci maddesine istinaden Bordo DİTİB Yönetim Kurulunun 03.05.2018 tarih ve 01 numaralı kararıyla kurulmuştur. Fonun amacı, vefat eden üyelerin cenaze nakil ve defin işlemleri için gerekli organizasyonu sağlamaktır.

MADDE 2 –

ÜYELİK ŞARTLARI:

 1. Türk vatandaşı veya Türk vatandaşı ile evli olmak.
 2. Giriş ücreti ve aidat ödemeyi kabul etmek.
 3. Kayıt formunu doğru ve eksiksiz doldurup imzalamak.
 4. Giriş ücretini DİTİB’e ödemek.

 

Üyelik başvurusu fon idaresi tarafından onaylandıktan sonra kayıt yapılır ve aile reisi adına düzenlenen üyelik kartı formda belirtilen adrese gönderilir (Aile fertlerinin bilgileri dosyada bulunur). Eksik bilgi ve belge içeren üyelik başvuruları kabul edilmez. Üye, Bordo DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonu Yönergesini ve lüzumu halinde bu yönergede yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3 –

GİRİŞ ÜCRETİ: Giriş ücreti, başvuru sahibinin yaşına göre değişir.
50 yaşına kadar 100 €. (Bu miktar bütün aile içindir).
51-60 yaş arası 250 €, 61-70 yaş 700 €, 71-80 yaş arası 900 €, 80 yaş üzeri 1.500 €.

50 yaş üzeri tüm ödemeler, fert başına olup giriş ücret her bir aile bireyi için ayrı ayrı ödenir. Giriş ücreti, bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Cenaze hizmetlerini geliştirme kapsamında yapılacak giderler üyelerden ayrıca istenebilir. Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce görev bölgemizdeki herhangi bir DİTİB derneği bünyesinde kurulmuş olan müstakil cenaze fonlarının Bordo DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonuna intikalinde giriş ücreti alınmaz ve bekleme süresi uygulanmaz. Bu fonlar üyeleri ile birlikte Bordo DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonuna katılmak isterlerse üyelikleri kabul edilir.

 

MADDE 4- AİDAT:

Aidatlar kişi başına ve senelik olup önceki yılın fon giderleri mevcut aktif üye sayısına (bekleme süresini dolduran her üye aktif üyedir) bölünerek belirlenir. Ortaya çıkan miktar, aile fert sayısı ile çarpılarak tüm ailenin aidat payı hesaplanır ve üyelere yazılı olarak bildirilir. Yıllık aidatları belirlemeye Bordo DİTİB Yönetim Kurulu yetkilidir. 2019 yılı için kişi başı aidat ücreti 14 Euro’dur.

Mektuplar normal posta ve mail ile gönderilir. Kendisine mektup ulaşmayan üyeler, DİTİB ile irtibat kurup bilgi almak suretiyle ödemelerini zamanında yapmak zorundadırlar. Ödemelerle ilgili bankadan doğan masraflar (çekin bankadan dönmesi vs.) üyeden kesilir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi neticesindeki sorumluluk tamamen üyeye aittir. Yıllık aidatını hangi sebeple olursa olsun belirtilen süre içerisinde ödemeyen üyeler fert başına 4 € ilave işlem farkı öderler.

Aidatını ödemeyenlere bir uyarı yazısı gönderilir.  Uyarı tarihini takip eden 30 gün içerisinde aidatını gecikme farkıyla birlikte ödemeyenlerin üyelikleri askıya alınır ve artık Fon’dan yararlanamazlar. Üyeliği askıya alınanlar borçlarını cari yıl içerisinde öderlerse ödeme tarihinden 2 ay sonra üyelikleri yeniden geçerli hale getirilir.

 

MADDE 5 – FONDAN YARARLANMA:

a- Yaşı 0 ile 50 arası olanlar için kayıt tarihinden 3 ay sonra, 51 ve üzeri olanlar için 6 ay sonra başlar. Bir dosyaya sonradan eklenenlerin bekleme süreleri de aynı esaslara göredir. Bekleme süresi dolmadan vefat edenler Fon’dan yararlanamaz ve giriş ücretleri iade edilmez.

b- Yeni doğan bebek, anne ve babasının üyeliği geçerliyse doğum tarihinden sonra ilk 30 gün doğal üye sayılır. Bu süre içerisinde aidat ödenerek dosyaya eklenirse bekleme süresi uygulanmaz. Geç bildirimlerde üyelik aidatı geriye dönük istenir.

c- Asgari 30 kişilik gruplar halindeki toplu üyeliklerde ve Kaza ölümlerinde fondan yararlanmak için bekleme süresi aranmaz.

d- Ölü doğan bebekler için Türkiye’ye gönderilme izni alındığı takdirde gönderilir, gönderilemezse Fransa’da defin işlemi Madde 6’ya göre yapılır.

 1. Yirmi yaşını dolduran veya yirmi yaşından önce evlenen çocuklar ayrı bir dosya açtırmak zorundadırlar. Yirmi yaşını dolduran çocuklardan öğrenci olanlar, her yıl öğrenci belgesini DİTİB’e göndermek koşuluyla ayrı bir dosya açtırmadan aile üyeliğinden yararlanmaya devam ederler. Engelli kişiler için durumlarını belgelemek koşuluyla giriş tarifesinin yarısı uygulanır.
 2. Boşanma durumunda eşlerin dosyaları ayrılır ve ücret istenmez. Ancak boşananlardan evlenen olursa, yaş durumuna göre -eğer önceden üye değilse- yeni eşinden giriş ücreti alınır.

 

 

MADDE 6 – VEFAT İŞLEMLERİ:

Cenaze ile ilgili işlemleri sadece DİTİB’in görevlendireceği firma yapar. Cenaze yakınları DİTİB’in bilgisi dışında herhangi bir firmayı görevlendirirlerse maddi ve manevi bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.

 1. Vefat Halinde Cenaze Sahiplerinin Yapacağı İşler: Vefat durumu derhal DİTİB’e haber verilmeli ve resmi işlemler için şu belgeler hazırlanmalıdır; vefat edenin, pasaportu, oturum kartı, nüfus cüzdanı, uluslararası evlilik cüzdanı ve ölüm raporu.
 2. Fon’un Yapacağı İsler: T.C. Başkonsolosluğu ve Fransız makamları nezdinde cenaze nakil işlemlerini tamamlamak, cenazeyi uluslararası standart bir tabuta yerleştirerek, Türkiye’de defnedileceği yere en yakın havalimanına, oradan da Türkiye Diyanet Vakfı’nın ambulans veya cenaze arabaları ile defnedileceği yere nakletmek, bir refakatçinin Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti olarak 500 Euro ödemek. (4 ayını doldurmadan vefat eden veya ölü doğan bebekler için refakatçi ücretleri ödenmez.)
 3. Fransa’da defnedilecek cenaze için Fon’un yetkili kıldığı şirket T.C. Başkonsolosluğu ve Fransız makamları nezdinde cenaze nakli işlemlerini yapar, cenazeyi standart bir tabuta yerleştirerek defnedileceği yere götürür, asgari mezar yeri ücreti ödenir, mezar kiralama işlemleri ve ücretleri tamamen aileye aittir.
 4. Türkiye’de vefat eden üyemizin yakınları cenazeyi kendi imkânlarıyla defnederler. Ölüm raporu bir dilekçeyle birlikte Fon’a ulaştırılırsa üyenin eşine, eşi yoksa cenaze ile ilgilenen çocuklarına veya diğer bir yakınına 500€ ödenir.
 5. Üye Fransa ve Türkiye dışında vefat ederse, DİTİB kuruluşu olan ülkelerde cenazenin nakli oradaki DİTİB tarafından yapılır ve masraflar ilgili kuruluşa ödenir. DİTİB kuruluşu olmayan ülkelerde işlemleri aile yürütür ve Cenaze nakli ile ilgili harcamaların faturaları, refakatçi biletleri ve ölüm raporu bir dilekçeyle birlikte Fon’a ulaştırılırsa (b) fıkrasındaki esaslara göre 4.000 Euro’ya kadar masraflar aileye ödenir. Cenaze masrafları DİTİB dışında herhangi bir kurum tarafından karşılanırsa aileye 1.500 € yardım yapılır. Türk vatandaşı ile evli olup başka bir ülkeye defnedilmek isteyen üyelerin kanuni mirasçılarına 2.000 € yardım yapılır.
 6. Fransız kurumları tarafından yapılan herhangi bir yardım olursa başvuru ve takip işlemlerini aile kendisi yapar.

MADDE 7 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Üyeler yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler. Üyelik için gereken şartlardan birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar ve iki yıl üst üste aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile sona erer. Üyelikten kendi isteğiyle çıkan veya DİTİB tarafından çıkarılanlar Fon’dan yararlanma hakkını kaybederler ve önceden ödedikleri giriş ücretleri ile aidatlar iade edilmez, bu kişiler mevcut giriş ücretini yeniden ödemek suretiyle üyeliğe kabul edilirler. DİTİB için zararlı faaliyette bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanlar ise DİTİB Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılabilir ve bu kişiler Fon’dan yararlanma hakkını kaybederler ve önceden ödedikleri giriş ücretleri ve aidatlar iade edilmez. DİTİB, Cenaze Yardımlaşma Fonu’na kaydolmak için yapılan başvuruları kabul edip etmeme veya bir üyeliği sona erdirme hakkına sahiptir. Taraflar arasındaki ihtilaflarda Bordo DİTİB Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 8 – BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Üyeler, iletişim bilgileri (adres, telefon, e-mail) ve medeni hallerindeki (evlilik, boşanma) değişiklikleri bir ay içerisinde yazılı olarak DİTİB’e bildirmek zorundadırlar. İletişimsizlikten kaynaklanan aksaklıklardan Fon sorumlu değildir. Fon idaresinin bilgisi ve onayı olmadan cenaze işlemleri başlatılırsa DİTİB hiçbir sorumluluk üstlenmez ve ödeme yapmaz.

 

MADDE 9 – YÜRÜTME:

Bu Yönerge, Bordo DİTİB Yönetim Kurulunun 22/03/2019 tarih ve 03 numaralı kararıyla kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönerge, üyelere sunulan hizmetleri geliştirmek, yeni teknolojilere ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla DİTİB Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Başvuru Formunu imzalayanlar bu yönergeyi aynen kabul etmiş sayılacağından öncelikle yönerge iyice anlaşılmalıdır. Anlaşmazlıklar bu yönergeye göre çözülür, gerektiğinde Bordeaux Mahkemeleri yetkilidir.

Tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler dileriz.

Bordeaux DİTİB Yönetim Kurulu